Portal Rasmi Jabatan Penjara Malaysia
audio cachecetak w3c 1 1 1 biru hijau merah 1
  Nilai dan Kod Etika
 
 
   

Nilai

 

Dalam mencapai wawasan dan matlamat, kami akan patuhi nilai-nilai berikut :

 

  • Integriti ialah asas kepada semua perkara yang kami lakukan.

 

Kami akan memenuhi kewajipan perundangan, bertindak dengan amanah dan berterus terang, serta mengendalikan kewangan juga harta awam secara berkesan.

 

  • Komited kepada kakitangan dan bertanggungjawab kepada mereka.

 

Kakitangan merupakan aset penting dalam perkhidmatan penjara. Mereka diamanahkan untuk maju dan menggunakan kecekapan serta kebolehan mereka sepenuhnya, bertanggungjawab ke atas segala tindak-tanduk mereka. Bekerja dengan penuh semangat berpasukan. Mereka akan dilayan dengan adil, hormat dan secara 'terbuka' dan kesejahteraan hidup mereka akan menjadi perhatian utama.

 

  • Mengambil berat terhadap pesalah-pesalah.

 

Pesalah-pesalah akan dilayan dengan adil, saksama dan dihormati sebagai individu. Hukuman mereka ialah sekatan kepada kebebasan tetapi mereka berhak kepada satu norma hidup yang tertentu yang diperakui semasa di penjara. Dalam pekerjaan, kami akan melibatkan keluarga mereka dan anggota lain dalam masyarakat seberapa yang boleh.

 

  • Persamaan peluang.

 

Kami percaya kepada persamaan peluang dan menyingkir diskriminasi atas alasan yang tidak munasabah.

 

  • Inovasi dan penambahbaikan.

 

Inovasi dan penambahbaikan penting untuk kejayaan perkhidmatan, sentiasa menerima perubahan dan kemajuan yang berterusan dalam mempertingkatkan kualiti dan memastikan keberkesanannya.

 

 

 

 

Kod Etika:

PENDAHULUAN

Kod Etika Pegawai Penjara hendaklah dijadikan pegangan oleh semua pegawai penjara dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugas harian. Dengan berpandukan Kod Etika ini pegawai penjara bukan saja mampu mempertingkatkan disiplin diri malah akan berkeupayaan meningkatkan imej dan prestasi jabatan menjadi sebuah agensi koreksional bertaraf dunia.

 

Kod Etika ini ditulis dalam bentuk yang umum supaya penafsirannya merangkumi keperluan kategori staf pelbagai pangkat mengikut konteks tugas, peranan dan tanggungjawab masing-masing.

 

Kewujudan Kod Etika ini hendaklah dibaca, difahami dan digunapakai selaras dengan peruntukan undang-undang, peraturan dan prosedur sedia ada sebagaimana yang telah ditetapkan.

 

Kod Etika ini diharapkan akan dijadikan landasan oleh pegawai penjara dalam memartabatkan sumber manusia sebagai modal insan yang menjadi aset terpenting kepada piawaian pencapaian kecemerlangan jabatan.

OBJEKTIF Objektif Kod Etika Pegawai Penjara adalah seperti berikut :



Menanamkan sikap kerja positif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan bagi mempertingkatkan kualiti kerja.

 

Membentuk disiplin, kredebiliti dan integriti pegawai penjara yang bertugas sebagai pegawai pemulihan di institusi koreksional.

 

Mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan kondusif bagi mempertingkatkan kecemerlangan prestasi dan imej jabatan.

 

Menyemarakkan budaya kerjasama, adil dan saksama, muafakat dan berfokuskan kepada kejayaan kumpulan.

 

Menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti dengan mengamalkan penggunaan sumber yang terancang, cekap dan berkesan.

 

Menjadikan Jabatan Penjara Malaysia sebagai sebuah agensi koreksional yang responsif dan proaktif kepada perubahan yang berlaku sepanjang masa.

 

 

 

NILAI-NILAI TERAS Untuk memastikan bahawa penumpuan kepada pencapaian objektif Jabatan Penjara Malaysia, maka semua pegawai penjara perlu melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab berasaskan nilai-nilai teras seperti berikut :

 

AMANAH
Memelihara dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab mengikut agama, undang-undang dan peraturan-peraturan tanpa mengambil kesempatan dan kepentingan diri.

 

BIJAKSANA (FATANAH)
Bertindak dengan penuh hemah dan rasional dengan menggunakan segala sumber yang ada ke arah pencapaian matlamat dan hasil yang berkualiti.


BENAR (SIDDIQ)
Membuat penyataan samada secara lisan atau penulisan berdasarkan apa yang didengar atau dilihat tanpa sebarang pengurangan atau penambahan fakta.


TELUS (TABLIGH)
Menyampaikan sesuatu melalui perbuatan (termasuk penulisan dan percakapan) kepada yang sepatutnya (hak) dengan jelas dan terbuka tanpa berselindung.


ADIL
Membuat sesuatu keputusan serta malaksanakan tindakan mengikut kehendak undang-undang dan peraturan yang ditetapkan dengan berani tanpa pilih kasih dan dipengaruhi oleh mana-mana pihak.


BERSYUKUR
Menghargai dan redha di atas nikmat dan pemberian dengan menzahirkan melalui tindakan bekerja dengan penuh tekun, patuh kepada arahan, sabar menerima dugaan dan sanggup mengorbankan masa dan tenaga demi kepentingan jabatan, Negara dan agama.


 

PRINSIP

KEPATUHAN KEPADA UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Pegawai Penjara sentiasa menjunjung tinggi Perlembagaan Malaysia, Sistem Perundangan Negara dan mematuhi apa jua peraturan yang dikuatkuasakan serta elemen-elemennya secara profesional dengan had-had yang ditetapkan.


KEWIBAWAAN PERIBADI
Pegawai Penjara berkewajipan menampilkan kewibawan peribadi yang merangkumi komitmen kepada kecemerlangan, berdisiplin serta mempunyai sahsiah profesional diri yang boleh diteladani secara konsisten dan berkesan.


KREDIBILITI
Pegawai Penjara pada setiap masa akan berkhidmat dengan penuh dedikasi, jujur, amanah, berdisplin, rajin, cekap, tegas, berterus terang, berani dan komited dalam mengangkat martabat dan imej jabatan.


AKAUNTABILITI
Pegawai Penjara perlu mempunyai akauntabiliti yang tinggi serta bertanggungjawab di dalam menjalankan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan untuk kepentingan peribadi atau lain-lain yang berkepentingan.


INTERGRITI
Pegawai Penjara perlu mengamalkan nilai-nilai kejujuran, keikhlasan dan keluhuran dalam semua urusan.


PROFESIONAL
Pegawai Penjara kan sentiasa berusaha memajukan diri dalam pelbagai bidang pengetahuan dan kemahiran bagi meningkatkan mutu perkhidmatan yang cekap, cepat dan berkesan serta memiliki ciri-ciri kreatif, inovatif dan bermotivasi.


KERAHSIAAN
Pegawai Penjara dilarang sama sekali menyalur atau menyebarkan sebarang maklumat rahsia jabatan seperti dokumen-dokumen, rekod-rekod, fail-fail, risalah-risalah, buku-buku catatan atau seumpamanya yang boleh dieksploitasikan atau dimanipulasi dan boleh mengancam keselamatan sistem pengurusan penjara.


SALING MENGHORMATI
Pegawai Penjara perlu sentiasa saling hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengira pangkat dan kedudukan, bersikap positif, bertolak ansur, berfikiran terbuka dan sentiasa bekerjasama sebagai satu pasukan dalam melaksanakan tugas demi kepentingan Jabatan.


MELINDUNGI HAK-HAK PENGHUNI
Pegawai Penjara sentiasa menghormati dan melindungi hak-hak penghuni dan dilarang mengamalkan sikap diskriminasi, penganiayaan, kekerasan atau menjatuhkan maruah mereka tanpa mengira bangsa, agama, jantina, status perkahwinan, umur, keupayaan, kefahaman politik dan negara asal mereka.


LAYANAN YANG ADIL KEPADA PENGHUNI
Pegawai Penjara hendaklah bersikap adil dan saksama terhadap penghuni dengan berlandaskan prinsip kemanusiaan terutama dalam membuat pertimbangan ke atas rayuan,keputusan dan hukuman dengan mengambilkiran peruntukan undang-undang, hak kebebasan dan kerahsiaan yang boleh mengaibkan individu atau mana-mana pihak yang berkaitan.


 

PENUTUP Secara umumnya, diharapkan Kod Etika Pegawai Penjara ini dijadikan panduan oleh seluruh pegawai penjara tentang etika yang perlu diamalkan bagi membendung sebarang bentuk penyelewengan tanggungjawab dan penyalahgunaan kuasa serta menyalahi undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah diperuntukkan. Pemahaman dan pematuhan terhadap Kod Etika ini oleh pegawai penjara akan menjadikan mereka golongan yang berkualiti, produktif dan cemerlang.

 
 

 

Notis Penafian, Dasar Keselamatan & Privasi

Hak Cipta Terpelihara. © 2012 Jabatan Penjara Malaysia.
PENAFIAN : Jabatan Penjara Malaysia TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Paparan terbaik pada Internet Explorer (9/10/11), Google Chrome, Mozilla Firefox 3 dan dengan resolusi minima 1366x768.


JABATAN PENJARA MALAYSIA | Kompleks Penjara Malaysia, 43000 Kajang, Selangor. Tel : 03 8732 8000 | Faks : 03 8739 9205 Email : pro@prison dot gov dot my
cert fb tweet youtube rss

Top