cache cetak  w3c biru hijau merah uk
 
 • Direktori JPM
 • Profil Pengarah
 • Profil Jabatan
  • Carta & Organisasi
  • Carta Organisasi KDN
  • Ikrar Jabatan
 • PERSIAP
 • Peta Lokasi
Dari 01 Mei 2010,
Bilangan Capaian :

View Statistic
fb tweet prihatin youtube qr rss


videogaleri
Tarikh Kemaskini : 05 Februari 2016


  Pautan Pilihan

GALERI PRODUK PENJARA PULAPEN MPM AKADEMI SUKPEN


  Pencapaian
capai
  Bahagian Pembangunan dan Perolehan
 
 
   
Untitled Document

 


Pengarah
Nor Hamran bin Hussein
hamran@prison.gov.my


Objektif

- Memastikan semua perancangan projek pembangunan Jabatan Penjara dilaksanakan dan disiapkan mengikut tempoh yang dijadualkan.

- Memastikan perjalanan peruntukan pembangunan diuruskan dengan lebih efektif dan efisien supaya semua prosedur kewangan dipatuhi.

- Menentukan pengurusan pentadbiran Jabatan berjalan dengan cekap dan teratur.

- Memastikan keperluan-keperluan Jabatan Penjara sama ada keperluan banduan dan anggota dilaksanakan dengan berkesan menerusi pelawaan tender dan sebut harga berasaskan prosedur kewangan yang ditetapkan.

Fungsi

- Merancang projek-projek pembangunan dan menyediakan Anggaran Belanjawan Pembangunan Tahunan.

- Memilih, mengawal dan mengesan kemajuan fizikal projek-projek pembangunan.

- Membuat anggaran bangunan-bangunan dan alat-alat kelengkapan bagi perlaksanaan projek-projek.

- Menyelaras Rancangan Pembangunan Lima Tahun.

- Membuat perolehan, pembelian dan pembekalan pelbagai stok serta perkhidmatan gunasama.

- Mengawal pengagihan penggunaan stok dan perkhidmatan gunasama serta pertukaran stok barang-barang gunasama dan lain-lain stok.

- Menguruskan kontrak-kontrak pusat, kontrak-kontrak Jabatan dan sebutharga bagi perolehan dan pembekalan serta perkhidmatan.

- Menguruskan aspek-aspek pelupusan barang-barang atas kelulusan sama ada Ketua Pengarah dan Kementerian Kewangan.

Seksyen & Unit:-

Kembali ke AtasSeksyen Pembangunan

Seksyen Perolehan

Unit Pentadbiran

SEKSYEN PEMBANGUNAN

Fungsi dan Peranan :


- Merancang projek-projek pembangunan dan menyediakan Anggaran Belanjawan Pembangunan Tahunan.


- Mengenalpasti keperluan dan keutamaan pelaksanaan projek pembangunan, baikpulih dan menaiktaraf Jabatan & institusi.


- Menyelaras Rancangan Pembangunan Lima Tahun


- Menyelia & mengemaskini laporan fizikal dan kewangan projek pembangunan.

Unit-unit di bawah Seksyen Pembangunan :


Unit Pelaksanaan Projek :
- Operasi dan Pemantauan
- Bajet


Unit Pengurusan Projek
- Penyelenggaraan
- Teknikal


SEKSYEN PEROLEHAN

Fungsi dan Peranan :


- Merancang, mengurus dan melaksanakan perolehan peralatan dan kelengkapan Jabatan Penjara Malaysia seperti yang diluluskan dalam Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT).


- Merancang dan menyediakan Anggaran Belanja Pembangunan (P.62) yang meliputi :
i) Langkah-langkah Keselamatan
ii) Peralatan dan Mesin Bengkel
iii) Keperluan Teknologi Maklumat
iv) Kenderaan

- Merancang dan melaksanakan peruntukan B.62-Belanja Mengurus bagi perolehan bekalan/perkhidmatan di bawah peruntukan yang diluluskan.


- Mewujudkan kontrak perkhidmatan dan penyelenggaraan seperti perkhidmatan klinik panel, kerja-kerja kebersihan, penyelenggaraan Sistem Keselamatan Elektronik Bersepadu (SKEB) dan sebagainya.


- Merancang dan menguatkuasa tatacara pengurusan stor, pengurusan aset alih dan aset hidup Jabatan.


- Menguatkuasa dan memantau kontrak-kontrak perolehan yang diwujudkan.


Unit-unit di bawah Seksyen Perolehan :


Unit Perolehan Tender

Unit Perolehan Sebut Harga dan Pembelian Terus

-Unit Teknikal

Unit Pengurusan Aset :
- Pemantauan dan Pelupusan
- Pembekalan dan Stor Pusat

Program / Inisiatif

- Memastikan peruntukan projek pembangunan, Langkah-Langkah Keselamatan dan Pembaikan dan Pengubahsuaian dibelanjakan sekurang-kurang 98% pada setiap tahun (BK-MK-12).

- Memastikan kontrak bekalan catuan basah dan bekalan bahan-bahan lain diurus, dipantau dan diselia supaya mematuhi sekurang-kurangnya 80% daripada kehendak kontrak pada setiap bulan (BK-MK-13 dan BK-MK-14).
Memastikan sekurang-kurangnya 90% Sistem Keselamatan Elektronik di penjara yang terlibat berfungsi pada setiap masa (BK-MK-15).Kembali ke Atas

 

 
 
Hak Cipta Terpelihara. © 2012 Jabatan Penjara Malaysia.        Notis Penafian, Dasar Keselamatan & Privasi